Szczegóły

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ – PSZOK GONIĄDZ

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania
 na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Goniądz w ramach projektu ?Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?
 nr POIS.02.02.00-00-0001/17, w obecności Burmistrza Miasta Goniądz, zawarł umowę z Wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL
Robotnicza 6
 19-200 Grajewo

 

Umowa nr  2/PSZOKI/2021  została podpisana w dniu 26.07.2021 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Głównym celem Projektu jest poprawa funkcjonowania jakości systemu gospodarki odpadami oraz mniejsza ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu w obrębie Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami.
Infrastruktura powstała w projekcie pozwoli na stworzenie systemu selektywnego zbierania odpadów w regionie. Powstałe punkty selektywnej zbiórki odpadów będą dostępne dla wszystkich mieszkańców na danym obszarze, dzięki czemu diametralnie zwiększą się możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów oraz zwiększy się liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów.

 

Zakres rzeczowy robót będzie obejmował w szczególności:

a) budowę wiaty do gromadzenia odpadów o powierzchni użytkowej 228,29 m2,
b) budowę placu manewrowego,
c) budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej,
d) nasadzenie zieleni izolacyjnej,
e) wykonanie sieci kd i sieci energetycznej

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 368 040,38 zł

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.