ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT         KLIKNIJ PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Prezes BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym 144, 19-124 Jaświły ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdu, którego właścicielem jest BIOM Sp. z o.o. , tj.:

Rodzaj pojazdu: Naczepa ciężarowa

Marka: SCHMITZ

Model pojazdu : SW 24

Rok produkcji: 2006

Numer rejestracyjny:BMN48KU

VIN: WSK00000001212047

Cena wywoławcza w przetargu  wynosi 54 489  zł ( słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) cena zawiera podatek VAT 23 %.

Warunkiem przystąpienia oferenta do  przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 13.00

Pojazd przeznaczony do sprzedaży można obejrzeć w dni robocze od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 19 marca 2019 r., w godzinach 9.00-15.00 na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce przy ul. Białostocka 22, 19-200 Grajewo. Osobą do kontaktu jest Pan Marcin Malinowski, tel. 533 340 470.

Udział w Przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie złożą ofertę zgodnie z wymaganym wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia.

Oferty muszą być czytelne i nie budzić zastrzeżeń co do ich treści.

Oferty należy składać  w terminie do dnia 20 marca 2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie BIOM Sp. z o., Zabiele 37, 19-124 Jaświły w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: ?Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż naczepy ciężarowej SCHMITZ, nie otwierać przed dniem 20.03.2020 r. godz. 13.00?

Otwarcie ofert w przetargu odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 13.05 w siedzibie Zarządu BIOM Sp. z o.o. w Zabiele 37, 19-124 Jaświły, sala konferencyjna.

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. zaoferowana a cena będzie równa bądź wyższa od ceny wywoławczej.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę kupna  pojazdu płatną natychmiast po zakończeniu przetargu, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży winna być zawarta w ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu  w siedzibie zarządu BIOM Sp. z o.o. , Zabiele 37, 19-124 Jaświły. Nie podpisanie umowy sprzedaży z winy osoby, która przetarg wygrała w ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu spowoduje unieważnienie przetargu, a BIOM Sp. z o.o.  będzie mógł przystąpić do organizowania kolejnego przetargu.

Zakupiony pojazd należy odebrać z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce przy ul. Białostocka 22, 19-200 Grajewo. Podstawę wydania sprzętu stanowi zawarta umowa i dowód wpłaty ceny nabycia.

Przetarg może być odwołany przez sprzedawcę bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej
BIOM Sp. z o.o. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Administratorem danych osobowych uczestników przetargu jest BIOM Sp. z  o.o. .

 

Z poważaniem