Szczegóły

Podpisanie umów – wyposażenie PSZOK Goniądz i Janów

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

 Dostawę kontenerów i pojemników na odpady komunalne, oraz wózków podnośnikowych i paletowych
stanowiących wyposażenie PSZOK w miejscowościach: Goniądz i Janów
w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III – PSZOKI
 nr POIS.02.02.00-00-0001/17

 

zawarł umowy z Wykonawcami:

 

na Część 2: Dostawa pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych

4M M.Zięciak, J. Gałęska, P.Gałęski, R.Rabęda Sp. j.
ul. Gubińska 16
66-600 Krosno Odrzańskie


na Część 3: Dostawa wagi do pomiaru masy odpadów niebezpiecznych

UNIWAG Andrzej Starzyk
Półłanki 31A
30-740 Kraków

 

Umowy nr  16/PSZOKI/2022  i  17/PSZOKI/2022  zostały podpisane w dniu 29.08.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionego wyposażenia PSZOKÓW w m. Goniądz i m. Janów :
a) pojemnik na akumulatory ? 2 szt.
b) pojemnik na zużyte źródła światła ? 2 szt.
c) pojemniki na zużyte baterie ? 2 szt.
d) pojemniki na przeterminowane lekarstwa ? 2 szt.
e) beczki atestowane z odejmowanym wiekiem ? 24 szt.
f) waga legalizowana ? 2 szt.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część 2 – 18 204,00 zł brutto
Część 3 – 6 557,13 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.