Spółka BIOM świadczy usługi wywozu odpadów zmieszanych i sortowanych. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług, optymalne terminy realizacji oraz profesjonalną obsługę.

Odbiór odpadów komunalnych od każdego klienta odbywa się raz w miesiącu. Odpady składowane są w własnych lub wydzierżawianych przez nas pojemnikach.

Odbiór odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odbywa się w systemie „u źródła” wśród mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Biebrza, bądź istnieje możliwość nieodpłatnego przywiezienia segregowanych odpadów na teren Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym 144.

Odpady segregowane odbieramy raz na kwartał z wydzierżawionych przez nas pojemników MGB 1100, P1.1.C-S, P1.1.C-SS o pojemności 1100 litrów oraz w workach o pojemności 120l.

W sprawie podpisania umowy na dzierżawę pojemnika oraz odbiór odpadów prosimy o kontakt.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku

TABELA OPŁAT                                                                                                                                                   

za przyjęcie odpadów dopuszczonych do zagospodarowania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, gm. Grajewo oraz w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym  (zł/Mg)

 

  1. Odpady poszczególnych rodzajów dopuszczone do unieszkodliwiania w procesie D5, tj. do składowania na składowisku odpadów
Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów Cena netto

[zł/Mg]

 

Cena brutto

[zł/Mg]

 

1 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 250,00 270,00
2 19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 250,00 270,00
3 19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) 250,00 270,00
4 19 05 99 Inne niewymienione odpady 250,00 270,00
5 19 08 01 Skratki 180,00 194,40
6 19 08 02 Zawartość piaskowników 180,00 194,40
7 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 180,00 194,40
8 19 12 12 Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (poniżej 6 MJ/kg suchej masy) 250,00 270,00
9 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 150,00 162,00
10 20 03 02 Odpady z targowisk 250,00 270,00
11 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 230,00 248,40
12 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 150,00 162,00
13 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 150,00 162,00
14 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 200,00 216,00
15 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 285,00 307,80

 

  1. Odpady poszczególnych rodzajów dopuszczone do odzysku w procesie R3, tj. poprzez kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji
Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów Cena netto

[zł/Mg]

Cena brutto

[zł/Mg]

1 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 100,00 108,00
2 19 08 05 Ustabilizowane komunalne odpady ściekowe 180,00 194,40
3 19 12 12 Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 250,00 270,00
4 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 85,00 91,80
5 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 100,00 108,00
  1. Odpady poszczególnych rodzajów dopuszczone do odzysku w procesie R5, tj. do wykorzystania odpadów

Wykorzystanie na przesypki technologiczne

Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów Cena netto

[zł/Mg]

Cena brutto

[zł/Mg]

1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 50,00 54,00
2 17 01 02 Gruz ceglany 50,00 54,00
3 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i el.wyposażenia 80,00 86,40
4 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 80,00 86,40
5 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wym. w 17 05 03 20,00 21,60
6 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20,00 21,60
7 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zebrane w sposób selektywny 150,00 162,00

 

Wykorzystanie do budowy skarp, w tym obwałowań oraz kształtowania korony składowiska

Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów Cena netto

[zł/Mg]

Cena brutto

[zł/Mg]

1 16 01 03 Zużyte opony 200,00 216,00
2 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 50,00 54,00
3 17 01 02 Gruz ceglany 50,00 54,00
4 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 80,00 86,40
5 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 80,00 86,40
6 ex 17 01 80 Tynki 50,00 54,00
7 ex 17 01 81 Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu 80,00 86,40
8 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 50,00 54,00
9 19 09 02 Osady z klarowania wody 50,00 54,00
10 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 20,00 21,60

 

Wykorzystanie do budowy okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)

Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów Cena netto

[zł/Mg]

Cena brutto

[zł/Mg]

1 02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych ( z wyłączeniem 02 03 81) 100,00 108,00
2 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 150,00 162,00
3 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wym. w 17 05 03 20,00 21,60
4 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 20,00 21,60
5 19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) 150,00 162,00
6 19 08 05 Ustabilizowane komunalne odpady ściekowe 150,00 162,00
7 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20,00 21,60

Wykorzystanie do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów

Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów Cena netto

[zł/Mg]

Cena brutto

[zł/Mg]

1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 50,00 54,00
2 17 01 02 Gruz ceglany 50,00 54,00
3 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 80,00 86,40
4 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 80,00 86,40
5 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wym. w 17 05 03 20,00 21,60
6 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20,00 21,60

 

 

  1. Odpady poszczególnych rodzajów dopuszczone do odzysku w procesie R12, tj. do przetwarzania odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

Doczyszczanie surowców wtórnych zebranych selektywnie w sortowni odpadów:

Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów Cena netto

[zł/Mg]

Cena brutto

[zł/Mg]

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,00 1,08
2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,00 1,08
3 15 01 04 Opakowania z metali 1,00 1,08
4 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 1,00 1,08
5 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 20,00 21,60
6 15 01 07 Opakowania ze szkła 1,00 1,08
  16 02 14 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 200,00 216,00
  16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń 200,00 216,00
7 20 01 01 Papier i tektura 1,00 1,08
8 20 01 02 Szkło 1,00 1,08
9 20 01 10 Odzież 150,00 162,00
10 20 01 11 Tekstylia 150,00 162,00
  20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć 200,00 216,00
  20 01 32 Leki 200,00 216,00
  20 01 34 Baterie i akumulatory 200,00 216,00
  20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 200,00 216,00
11 20 01 39 Tworzywa sztuczne 1,00 1,08
12 20 01 40 Metale 1,00 1,08

 

 

Doczyszczanie surowców wtórnych zebranych selektywnie w sortowni odpadów:

Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów Cena netto

[zł/Mg]

Cena brutto

[zł/Mg]

1 20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane) odpady komunale 285,00 307,80
2 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 230,00 248,40
3 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 150,00 162,00
4 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 285,00 307,80

 

 

Demontaż odpadów wielkogabarytowych w sektorze demontażu odpadów wielkogabarytowych

Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów Cena netto

[zł/Mg]

Cena brutto

[zł/Mg]

1 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 200,00 216,00

 

Kruszenie i odzysk odpadów budowlanych

Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów Cena netto

[zł/Mg]

Cena brutto

[zł/Mg]

1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 50,00 54,00
2 17 01 02 Gruz ceglany 50,00 54,00
3 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 80,00 86,40
4 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 80,00 86,40
5 ex 17 01 80 Tynki 50,00 54,00
6 ex 17 01 81 Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu 80,00 86,40

 

 

UWAGA:

Zmiany cen za przyjęcie odpadów – cena pogrubionym drukiem

Nowe kody i ceny –  nazwa i cena  pogrubionym drukiem

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Bałakier

Regulamin Świadczenia Usług

Nasz zakład oferuje Państwu współpracę w zakresie sprzedaży surowców.

W celu uzyskania bliższych informacji o aktualnej ofercie prosimy o kontakt z Panem Radosławem Kożuchowskim tel: 533 340 670