Szczegóły

Podpisanie umowy z Wykonawcą- PSZOK Świerzbienie, Dąbrowa Białostocka, Dolistowo Stare

 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

?Budowa Międzygminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w miejscowościach: Świerzbienie, Augustów, Dąbrowa Białostocka, Dolistowo Stare, Koszarówka w formule ?zaprojektuj i wybuduj? w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?

Część 2: Zaprojektowanie i Budowa Międzygminnego Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych w Świerzbieniach

Część 3: Zaprojektowanie i budowa Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Białostockiej

Część 4: Zaprojektowanie i budowa Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dolistowie Starym

 

w obecności Burmistrza Dąbrowy Białostockiej oraz Wójta Gminy Jaświły

zawarł umowy z Wykonawcą tj. Konsorcjum firm :

Lider konsorcjum – SATO Sp. z o.o. ul. Zielna 31W, 15-339, Białystok
Partner konsorcjum – KDBUD Sp. z o. o. , ul. Małyszówka 43, 16-200 Dąbrowa Białostocka

 

Umowy nr:   8/PSZOKI/2022;     9/PSZOKI/2022;    10/PSZOKI/2022   zostały podpisane w dniu 31.01.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

Część 2-  zaprojektowanie i budowa wagi najazdowej, boksów technologicznych, placu manewrowego, przyłącza i sieci, instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących pomieszczeń, roboty rozbiórkowe, budowa podłoża pod posadowienie obiektów kontenerowych.

Część 3- zaprojektowanie i budowa zjazdu, drogi dojazdowej, placów manewrowych, boksów technologicznych, podłoża pod posadowienie obiektów kontenerowych, ogrodzenia, przyłącza i sieci, instalacji fotowoltaicznej, zieleni dekoracyjnej, wycinka drzew i krzewów.

Część 4 – zaprojektowanie i budowa zjazdu, drogi dojazdowej, ogrodzenia i bramy, wagi najazdowej, placów manewrowych, boksów technologicznych, hali garażowania pojazdów oraz obiektów demontażu i napraw, ścieżki edukacyjnej , ogrodzenia i bramy, podłoża pod posadowienie obiektów kontenerowych, , przyłącza i sieci, instalacji fotowoltaicznej, zieleni dekoracyjnej.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część 2: 2 401 677,00 zł brutto
Część 3: 2 679 624,21 zł brutto
Część 4: 4 375 758,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.