img
welcome img

Biebrzański System Gospodarki Odpadami ?etap II

Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach I etapu projektu. Głównym założeniem realizacji II etapu BSGO jest ujednolicenie i standaryzacja gospodarki odpadami na terenie 19 gmin poprzez wprowadzenie zintegrowanego, regionalnego systemu gospodarki odpadami, spełniającego aktualne wymagania prawne.

Wdrożenie analizowanego przedsięwzięcia będzie miało szereg pozytywnych efektów zewnętrznych i przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców, zmniejszenie stopy bezrobocia oraz na jakość środowiska naturalnego, a tym samym poprawi się pozycja województwa podlaskiego na tle innych regionów.

Umowę o dofinansowanie Projektu ?Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap II? podpisano w dniu 11 grudnia 2009 roku pomiędzy BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Korzyści płynące z projektu

odzysk surowców naturalnych

Zwiększenie odzysku odpadów ? oszczędności surowców naturalnych.
tworzywa 932 Mg/rok.
papier 1238 Mg/rok.
metale 283 Mg/rok.
szkło 898 Mg/rok.

Zmniejszenie ilości składowanych odpadów ? oszczędność miejsca na składowisku.

Obliczono, że na składowisko będzie trafiać o 17 tys. Mg/rok. odpadów mniej, co odpowiada ok. 0,4 ha powierzchni składowiska. Również osady ściekowe byłyby składowane a po realizacji inwestycji będą kompostowane razem z odpadami zielonymi.

stan sanitarny

Poprawa stanu sanitarnego okolic składowisk odpadów. Składowiska są źródłem pożywienia dla gryzoni i insektów, które mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania chorób zakaźnych. Po likwidacji części składowisk niewątpliwie zmniejszy się zagrożenie epidemiologiczne terenu, a ustabilizowanie (poprzez kompostowanie) odpadów biodegradowalnych stanowiących pożywienie dla ww. zwierząt ograniczy ich liczebność na pozostałych obiektach.
Zmniejszenie emisji biogazu do atmosfery ? ograniczenie efektu cieplarnianego. Likwidacja składowiska odpadów oznacza mniejsze emisje metanu do atmosfery, który jest jednym z czynników powodujących powstanie efektu cieplarnianego.

turystyka i rekreacja

Poprawa warunków dla turystyki i rekreacji.
Po likwidacji części składowisk tereny te staną się dostępne dla szerokiego grona mieszkańców i turystów.

Okres realizacji Projektu: 2009-2013

Beneficjent: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły

Wartość projektu: 52 100 893,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 21 975 035,31 PLN