Podpisanie umowy na budowę Zakładu Innowacyjnych Technologii Recyklingu – R5 w Dolistowie Starym

 

W poniedziałek 14.12.2020r.  Prezes Zarządu BIOM sp. z o.o. Mirosław Bałakier i Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki  podpisali umowę o  dofinansowanie Projektu pn. „Zakład Innowacyjnych Technologii Recyklingu – R5 w Dolistowie Starym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.1 Efektywny System Gospodarowania Odpadami. 

Celem głównym zadania inwestycyjnego jest poprawa funkcjonowania jakości systemu gospodarki odpadami w obrębie Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami, poprzez utworzenie innowacyjnego zakładu recyklingu do przetwarzania odpadów surowcowych pochodzących ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów odebranych selektywnie pochodzących z terenu Województwa Podlaskiego.

Idea utworzenia jednolitego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gmin zlokalizowanych w otoczeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego – powstała w 2001 roku. Ze względu na złożoność zadań, duży obszar oraz koszty projektu, Biebrzański System Gospodarki Odpadami (BSGO) podzielono na kilka etapów.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie i funkcjonowaniu zespołu instalacji wykorzystujących odpady w procesach odzysku „R” do produkcji:

 1. Drobnej infrastruktury związanej ze zbieraniem odpadów:
 • Kompletnych osłon śmietnikowych BIOM R5 SOLO, DUET, KWARTET, SEKSTET – dla zabudowy wielorodzinnej:
  • Belek ściennych i słupków konstrukcji nośnych wykonanych z kompozytów polimerowo-drzewnych;
  • Dachówek wykonanych z kompozytów polimerowo-szklanych;
  • Podłóg wykonanych z WPC (Kompozyty drzewno-plastikowe);
 • Kompletnych osłon do zbiórki surowców odpadowych BIOM R5 TRIO – dla zabudowy jednorodzinnej wraz z pojemnikami wewnętrznymi SORTER:
  • Konstrukcji nośnych z kompozytów polimerowo-szklanych;
  • Poszycia z kompozytów polimerowo-drzewnych.
 1. Systemów oczyszczania i wykorzystania wody opadowej poprzez:
  • Produkcję złóż filtracyjnych – kwarcowo-polimerowych;
  • Produkcję systemów odbioru wód opadowych z dachów – z kompozytów polimerowo-kwarcowych;
  • Produkcję zasobników z kompozytów polimerowo-kwarcowych do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej.

Procesy produkcyjne prowadzone będą w miejscowości Dolistowo Stare, obok funkcjonującego Zakładu Recyklingu BIOM Sp. z o.o.

W ramach projektu planowana jest budowa:

 • HALI PRZEROBU TWORZYW SZTUCZNYCH – hala zostanie wyposażona w instalacje do przerobu tworzyw sztucznych. Na terenie hali funkcjonować będą również centrum badawczo-rozwojowe oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Projektowane wymiary hali to: 50,00 m x 25,00 m o wysokości 9 metrów.
 • HALI PRODUKCJI MĄCZKI KWARCOWEJ – hala zostanie wyposażona w instalacje do przerobu odpadów szklanych. Projektowane wymiary hali to: 20,00 m x 15,00 m o wysokości 8 metrów.
 • HALI PRODUKCJI MĄCZKI DRZEWNEJ – hala zostanie wyposażona w instalacje do przerobu odpadów drzewnych. Projektowane wymiary hali to: 25,00 m x 15,00 m o wysokości 8 metrów.
 • HALI WYROBÓW GOTOWYCH I ADMINISTRACJI – hala pełnić będzie rolę magazynu wyrobów gotowych oraz zarządzania procesami produkcyjnymi. Projektowane wymiary hali to: 20,00 m x 10,00 m o wysokości 5 metrów.

W ramach projektu – przetwarzaniu w procesie recyklingu będą poddawane nie tylko tworzywa sztuczne do produkcji już gotowych wyrobów, ale również m.in. odpady drewniane, szklane oraz tekstylia.

Wskaźniki Projektu:
Liczba wybudowanych zakładów zagospodarowania odpadów – 1 szt.
Liczba innowacji produktowych – 5 szt.
Prognozowana masa odpadów planowanych do przetworzenia – 10 000 Mg/rok.

Wartość ogółem – 38 570 166,33 zł
Wydatki kwalifikowalne – 31 292 833,34 zł    
Dofinansowanie UE –  26 598 908,32 zł       
Wkład własny – 11 971 258,01 zł