Szczegóły

Podpisanie umowy z Wykonawcą – PSZOK Nowinka i Knyszyn

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

 

?Budowa lub rozbudowa Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach: Knyszyn, Nowinka w formule ?zaprojektuj i wybuduj? w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III – PSZOKI?

zawarł umowy z Wykonawcą:

DARTOM SKUP, SAWICKI Sp. j., ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok

 

Umowy nr 14/PSZOKI/2022;  15/PSZOKI/2022  zostały podpisane w dniu 15.02.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno ? Użytkowym (zwanym dalej ?PFU?) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania dokumentacji projektowej,
2) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w szczególności uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę ,
3) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego,
4) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty umownej, wykonawca zaprojektuje i wykona w szczególności następujące roboty:

PSZOK w NOWINCE
1) zjazd z drogi gminnej
2) drogę dojazdową do terenu PSZOK,
3) ogrodzenie terenu PSZOK,
4) plac manewrowy,
5) zieleń dekoracyjną,
6) wiatę technologiczną do zbierania odpadów,
7) budynek administracyjno ? socjalny w technologii kontenerowej,
8) przyłącza elektroenergetyczne oraz przyłącza telekomunikacyjne, instalacja fotowoltaiczna,
9) przyłącza i sieci sanitarne

 

PSZOK w KNYSZYNIE
1) rozbiórka rampy najazdowej,
2) ogrodzenie terenu PSZOK,
3) zieleń dekoracyjną,
4) wiatę technologiczną do zbierania odpadów,
5) modernizację istniejących pomieszczeń do celów administracyjno ? socjalnych,
6) przyłącza elektroenergetyczne oraz przyłącza telekomunikacyjne, instalacja fotowoltaiczna ,
7) przyłącza i sieci sanitarne

 

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część I ? Nowinka: 978 465,00 zł brutto
Część II ? Knyszyn: 536 895,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.