Szczegóły

Podpisanie umowy na modernizację ZR Dolistowo

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

Modernizację Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym w formule ?zaprojektuj i wybuduj? w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III – RIPOK?  nr POIS.02.02.00-00-0029/18,

zawarł umowę z Wykonawcą:

 

DARTOM Skup , Sawicki Sp.j. 
ul. Ekologiczna 1
15-673 Białystok

 

Umowa nr  7/RIPOK/2022  została podpisana w dniu 23.08.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Głównym celem Projektu jest modernizacja Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym w formule ?zaprojektuj i wybuduj? tj.:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno ? Użytkowym (zwanym dalej ?PFU?) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w szczególności uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę ,

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego,

4) dostawę i montaż fabrycznie nowego wyposażenia technologicznego

5) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,

6) opracowanie dokumentacji powykonawczej

 

Roboty związane z koniecznym dostosowaniem Zakładu do nowych funkcji obejmujące w szczególności :

– wykonanie konstrukcji stalowych,
– roboty montażu mechanicznego i klejenia taśm,
– wykonanie zabezpieczenia ppoż, instalacji,
– modernizację istniejącego boksu technologicznego,
– budowę wiaty technologicznej ,
– rozruch,
– montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia ,
– opracowanie dokumentacji projektowej,
– opracowanie dokumentacji powykonawczej

 

Celem modernizacji instalacji sortowania jest zwiększenie odzysku frakcji materiałowych (surowcowych) wydzielanych ze strumienia zbieranych selektywnie odpadów komunalnych. Modernizacja instalacji jako cel pierwszoplanowy zakłada osiągnięcie przepustowości instalacji w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz zmianę dotychczasowego systemu ręcznego sortowania na sortowanie z zastosowaniem sorterów automatycznych w tym optycznych. Modernizacja instalacji będzie polegała na wkomponowaniu w istniejącą linię nowych urządzeń zwiększających efektywność sortowania. Planowana moc po modernizacji pozostaje na obecnym poziomie tj. 8 400Mg/rok.

 

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 19 987 500,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.