Szczegóły

Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą – PSZOK Janów

 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Janów
w ramach projektu ?Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?
  nr POIS.02.02.00-00-0001/17,
zawarł umowę z Wykonawcą:

 

KDBUD Sp. z o.o.
ul. Małyszówka 43
16-200 Dąbrowa Białostocka

 

Umowa nr  6/PSZOKI/2021  została podpisana w dniu 22.10.2021 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Głównym celem Projektu jest poprawa funkcjonowania jakości systemu gospodarki odpadami oraz mniejsza ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu w obrębie Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami.

 

Zakres rzeczowy robót będzie obejmował w szczególności:

  1. budowę wiaty do gromadzenia odpadów,
  2. budowę placu manewrowego,
  3. budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej,
  4.  nasadzenie zieleni izolacyjnej,
  5. wykonanie sieci kd i sieci energetycznej

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 891 123,89 zł

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.