Szczegóły

Podpisanie umowy z Wykonawcą – MPSZOK Augustów i Koszarówka

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

?Budowa Międzygminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w miejscowościach: Augustów i Koszarówka w formule ?zaprojektuj i wybuduj? w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?

Część 1: Zaprojektowanie i budowa Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Augustowie

Część 2: Zaprojektowanie i budowa Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koszarówce

 

w obecności Burmistrza Augustowa zawarł umowy z Wykonawcą:

DARTOM SKUP, SAWICKI sp. j., ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok

 

Umowy nr 11/PSZOKI/2022;   12/PSZOKI/2022   zostały podpisane w dniu 08.02.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno ? Użytkowym (zwanym dalej ?PFU?) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w szczególności uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę ,

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty umownej, wykonawca zaprojektuje i wykona w szczególności następujące roboty:

Część 1: MPSZOK w Augustowie:
1) ogrodzenie terenu na długości nie mniejszej niż 219,81 m,
2) plac manewrowy od strony zachodniej o powierzchni nie mniejszej niż 734,53 m2,
3) plac manewrowy od strony wschodniej o powierzchni nie mniejszej niż 151,02 m2,
4) boksy technologiczne do kompletacji dostaw wysokotonażowych zebranych odpadów o powierzchni nie mniejszej niż 151,02 m2,
5) budynek administracyjno ? socjalny w technologii kontenerowej o powierzchni nie mniejszej niż 15,41 m2,
6) budynek kontenerowy do potrzeb prezentacji naprawionych przedmiotów i przekazywania ich innym osobom o powierzchni nie mniejszej niż 44,14 m2,
7) zieleń dekoracyjna na powierzchni nie mniejszej niż 246, 43 m2,
8) przyłącza elektroenergetyczne oraz przyłącza telekomunikacyjne, instalacja fotowoltaiczna ,
9) przyłącza i sieci sanitarne

Część 2: MPSZOK w Koszarówce:
1) rozbiórka budynku dawnej stróżówki na powierzchni nie mniejszej niż 81,70 m2,
2) demontaż bram wjazdowych, rozbiórka ogrodzenia na długości nie mniejszej niż 92,58 m,
3) wycinka i karczowanie drzew i krzewów,
4) posadowienie wagi najazdowej
5) ogrodzenie terenu MPSZOK na długości nie mniejszej niż 48,91 m wraz z 2 bramami wjazdowymi elektrycznymi o szer. 5 m
6) plac manewrowy,
7) zieleń dekoracyjna na powierzchni nie mniejszej niż 224,47 m2,
8) boksy technologiczne do kompletacji dostaw wysokotonażowych zebranych odpadów,
9) budynek administracyjno ? socjalny w technologii kontenerowej o powierzchni nie mniejszej niż 15,41 m2,
10) budynek kontenerowy do potrzeb prezentacji naprawionych przedmiotów i przekazywania ich innym osobom o powierzchni nie mniejszej niż 44,14 m2,
11) przyłącza elektroenergetyczne oraz przyłącza telekomunikacyjne, instalacja fotowoltaiczna ,
12) przyłącza i sieci sanitarne

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część 1:   2 530 110,00 zł brutto
Część 2:   2 388 660,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.