Szczegóły

Podpisanie umowy z Wykonawcą – PSZOK Rajgród

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

?Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rajgrodzie w formule ?zaprojektuj i wybuduj? w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?

 

w obecności Burmistrza Rajgrodu zawarł umowę z Wykonawcą:

DARTOM SKUP, SAWICKI Sp. j., ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok

 

Umowa nr 13/PSZOKI/2022 została podpisana w dniu 08.02.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno ? Użytkowym (zwanym dalej ?PFU?) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w szczególności uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę ,

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty umownej, wykonawca zaprojektuje i wykona w szczególności następujące roboty:

1) drogę dojazdową do PSZOK,
2) ogrodzenie terenu PSZOK,
3) zieleń dekoracyjną,
4) plac manewrowy,
5) wiatę technologiczną do zbierania odpadów,
6) budynek administracyjno ? socjalny w technologii kontenerowej,
7) przyłącza elektroenergetyczne oraz przyłącza telekomunikacyjne, instalacja fotowoltaiczna ,
8) przyłącza i sieci sanitarne

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 094 700,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.