W dniu 17.07.2019 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu pn. ?BIEBRZAŃSKI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI ? ETAP III – PSZOKI? w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020.  Projekt obejmuje swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami poprzez budowę i modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Głównym celem Projektu jest poprawa funkcjonowania jakości systemu gospodarki odpadami w obrębie Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami.

Cel szczegółowy zadania inwestycyjnego to mniejsza ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu w obrębie Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami.

Jednym ze sposób zapewnienia osiągnięcia postawionych celów, jest odpowiednia infrastruktura wykorzystywana do zagospodarowywania odpadów oraz działania informacyjno  ? promocyjne związane z racjonalną gospodarką odpadami, a także z upowszechnianiem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Powstała infrastruktura pozwoli na zwiększenie masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie na obszarze objętym projektem.

Kolejnym celem projektu jest zwiększenie możliwości prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania wskazaną w dyrektywie 2008/98/WE, tj. zapobieganiu powstawaniu odpadów, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu. Dzięki zwiększeniu możliwości segregacji i recyklingu, a co za tym idzie ponownemu wykorzystaniu zostanie osiągnięty również kolejny cel czyli zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Wymóg ten został nałożony zgodnie z zapisami dyrektywy 1999/31/WE.

Oprócz korzyści bezpośrednich związanych z samym systemem gospodarki odpadami w regionie, planowane inwestycje przyniosą również korzyści gospodarcze dla wszystkich mieszkańców. Będzie możliwe ponowne wykorzystanie surowców i odzysk energii z odpadów, a także poprawi się jakość życia, dzięki zmniejszeniu uciążliwości związanych z nadmiernym składowaniem odpadów.

Infrastruktura powstała w projekcie pozwoli na stworzenie systemu selektywnego zbierania odpadów w regionie. Powstałe punkty selektywnej zbiórki odpadów będą dostępne dla wszystkich mieszkańców na danym obszarze, dzięki czemu diametralnie zwiększą się możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów oraz zwiększy się liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów.

Celem wymiernym projektu jest utworzenie Międzygminnych oraz Lokalnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgodnie z założeniami wskazanymi w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 ? 2020 (WPGO). Dzięki rozbudowanemu systemowi PSZOK-ów zdecydowanie zmniejszy się odległość pomiędzy mieszkańcem a miejscem gdzie będzie mógł w sposób bezpieczny i zgodny z prawem oddać większość wyprodukowanych odpadów we własnym gospodarstwie domowym.

Pośrednim zadaniem projektu jest także zwiększenie świadomości społeczeństwa dzięki kampanii informacyjno ? promocyjnej, na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji. Wskazanie możliwości jakie daje gospodarka o obiegu zamkniętym oraz selektywna zbiórka odpadów na każdym szczeblu życia.

Pośrednio projekt wpłynie również na realizację celów określonych w WPGO:

 • Planowanie systemów zagospodarowania odpadów w regionach zgodnych z hierarchią sposobów postępowania z odpadami
 • Zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi
 • Zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie)
 • Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska
 • Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych
 • Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie
 • Zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych
 • Zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia
 • Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych.

W celu podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami oraz hierarchii postepowania z odpadami na ternie Międzygminnego PSZOK-u w Dolistowie Starym powstanie baza edukacyjno-szkoleniowo-pokazowa pn: ODPADOWO.PL. Składać się ona będzie z:

 • w pełni funkcjonalnej biologicznej oczyszczalni ścieków ? w celu prezentowania naturalnych procesów biochemicznych oczyszczania ścieków – możliwych do zastosowania w zabudowie rozproszonej w gospodarstwie domowym;
 • toalety kontenerowej ? zasilanej wodą opadową ? do spłukiwania toalet; ścieki odprowadzane będą do biologicznej oczyszczalni ścieków;
 • podziemnego zbiornika wody opadowej z pompą zanurzeniową;
 • pawilonu (namiotowy całoroczny) do zajęć praktycznych pn. – „Zanim kupisz – pomyśl” – zapobieganie powstawaniu odpadów;
 • pawilonu (namiotowy całoroczny) do zajęć praktycznych z upcyclingu pn. – „Drugie życie odpadów”;
 • zestawu edukacyjnych pojemników typu PA 1100.

Baza będzie służyła wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego i obejmie cały Region Północny gospodarki odpadami. Na jej terenie będą odbywać się zajęcia edukacyjno-szkoleniowe skierowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia tam prowadzone będą miały na celu kompleksową edukację, zmianę zachowań oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Planowane zadanie ma charakter:

 1. a) inwestycyjny ? poprzez budowę bazy edukacyjno-szkoleniowo-pokazowa pn: ODPADOWO.PL,;
 2. b) edukacyjny ? na jej terenie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

W ramach Projektu przewidziano do budowy i modernizacji następujące PSZOKI :

 • Międzygminny PSZOK Augustów dla gmin: Miasto Augustów, Gmina Augustów, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Nowinka, Gmina Płaska (Augustów);
 • Międzygminny PSZOK Dąbrowa Białostocka dla gmin: Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Nowy Dwór, Gmina Lipsk, Gmina Janów (Dąbrowa Białostocka);
 • Międzygminny PSZOK Koszarówka dla gmin: Miasto Grajewo, Gmina Grajewo, Gmina Rajgród (Koszarówka);
 • Międzygminny PSZOK Dolistowo Stare dla gmin: Gmina Jaświły, Gmina Goniądz, Gmina Suchowola, Gmina Sztabin (Dolistowo Stare);
 • Międzygminny PSZOK Świerzbienie dla gmin: Gmina Mońki, Gmina Trzcianne, Gmina Korycin (Świerzbienie);
 • Lokalny PSZOK Gminy Nowinka (Nowinka);
 • Lokalny PSZOK Gminy Janów (Janów).
 • Lokalny PSZOK Miasta i Gminy Goniądz (Goniądz);
 • Lokalny PSZOK Miasta i Gminy Rajgród (Rajgród);
 • Lokalny PSZOK Miasta i Gminy Suchowola (Poświętne);
 • Lokalny PSZOK Gminy Knyszyn (Gmina Knyszyn).

Jako punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK rozumie się miejsce zbierania odpadów spełniające funkcje, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, spełniające następujące wymagania:

 1. o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, możliwość czasowego magazynowania odpadów, itd.
 2. wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
 3. ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
 4. dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia,
 5. wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych,
 6. wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu,
 7. wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach

Planowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 14 879 372,49 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 7 439 686,24 zł tj. 50,00%