Podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu ?BIEBRZAŃSKI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI ? etap III ? RIPOK?

 

 

W dniu 25.05.2020 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu pn. ?BIEBRZAŃSKI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI ? ETAP III ? RIPOK? w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020.

Głównym celem Projektu jest poprawa funkcjonowania jakości systemu gospodarki odpadami w obrębie Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami.

Cel szczegółowy zadania inwestycyjnego to mniejsza ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu w obrębie Biebrzańskiego Systemu
Gospodarki Odpadami.
Jednym ze sposób zapewnienia osiągnięcia postawionych celów, jest odpowiednia infrastruktura wykorzystywana do zagospodarowywania odpadów oraz działania informacyjno ? promocyjne związane z racjonalną gospodarką odpadami, a także z upowszechnianiem gospodarki o obiegu zamkniętym. Kolejnym elementem będzie także system teleinformatyczny do gromadzenia odpadów.
Powstała infrastruktura pozwoli na zwiększenie masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie na obszarze objętym projektem.
Kolejnym celem projektu jest zwiększenie możliwości prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania wskazaną w dyrektywie 2008/98/WE, tj. zapobieganiu powstawaniu odpadów, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu. Dzięki zwiększeniu możliwości segregacji i recyklingu, a co za tym idzie ponownemu wykorzystaniu zostanie osiągnięty również kolejny cel czyli zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Wymóg ten został nałożony zgodnie z zapisami dyrektywy 1999/31/WE. Infrastruktura powstała w projekcie pozwoli na stworzenie systemu selektywnego zbierania odpadów w regionie. Powstała infrastruktura pozwoli na w jeszcze większym stopniu wykorzystanie odpadów oraz danie im ?drugiego życia?.

W ramach niniejszego projektu planowane są m.in. następujące inwestycje:

1) Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie RIPOK w Koszarówce
Celem modernizacji ? części mechanicznej instalacji, jest zwiększenie odzysku frakcji materiałowych (surowcowych) wydzielanych zarówno ze strumienia  odpadów komunalnych zbieranych selektywnie jak i ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych. Modernizacja instalacji jako cel pierwszoplanowy  zakłada zwiększenie przepustowości instalacji w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz zmianę dotychczasowego systemu ręcznego sortowania na sortowanie z zastosowaniem sorterów automatycznych w tym optycznych. Modernizacja instalacji będzie polegała na wkomponowaniu w istniejącą linię nowych urządzeń zwiększających efektywność sortowania. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie funkcja technologiczna obiektu ? sposób użytkowania sortowni. Nie zmieni się również sposób przyjmowania i rozładunku odpadów. Planuje się budowę nowych obiektów: hali obróbki i magazynowania materiału pre-RDF, hali odzysku szkła. Modernizacja sortowni umożliwi wydzielanie na sorterach optycznych ponad 80% kierowanych na te urządzenia frakcji materiałowych takich jak papier, tworzywa sztuczne, folie PE, frakcja wysokokaloryczna. Łącznie co najmniej 10 różnych frakcji surowcowych oraz zdefiniowana frakcja wysokokaloryczna. Planowane działania spowodują zwiększenie wydajności linii z 50.000 do 54.000 Mg/rok (w ramach pracy na 2 zmiany).
Jednocześnie w celu usprawnienia systemu i prawidłowego działania sortowni zaplanowano:
a) zakup drona wraz z pakietem termowizyjnym;
b) zakup agregatu prądotwórczego;
c) zakup wózka widłowego.
Ponadto w celu zniwelowania istniejących niedoborów w zakresie funkcjonowania Zakładu zaplanowano:
a) instalację odzysku szkła ze stabilizatu, w tym: dostawę hali namiotowej i ładowarki do potrzeb instalacji;
b) instalację przygotowania paliwa alternatywnego, w tym: dostawę ładowarki do potrzeb instalacji, dostawę ciągnika siodłowego do potrzeb instalacji, dostawę naczepy z ruchomą podłogą do potrzeb instalacji, dostawę naczepy wywrotki o kubaturze 48 m3 do potrzeb instalacji.
c) kompostownię kontenerową wraz z placem dojrzewania, w tym dostawę instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem i wykonaniem płyty grzejnej.
d) instalację kruszenia odpadów remontowo-budowlanych, poprzez dostawę kruszarki przesiewaczy.
2) Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Zakładu Recyklingu Odpadów w Dolistowie Starym
Celem modernizacji instalacji sortowania jest zwiększenie odzysku frakcji materiałowych (surowcowych) wydzielanych ze strumienia zbieranych selektywnie odpadów komunalnych. Modernizacja instalacji jako cel pierwszoplanowy zakłada osiągnięcie przepustowości instalacji w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz zmianę dotychczasowego systemu ręcznego sortowania na sortowanie z zastosowaniem sorterów automatycznych w tym optycznych. Modernizacja instalacji będzie polegała na wkomponowaniu w istniejącą linię nowych urządzeń zwiększających efektywność sortowania. Wszystkie nowe urządzenia zostaną zainstalowane w istniejącej hali sortowni. Modernizacja sortowni umożliwi wydzielanie na sorterach optycznych ponad 80% kierowanych na te urządzenia frakcji materiałowych takich jak tworzywa sztuczne, folie, frakcja wysokokaloryczna. Planowane zmiany związane z modernizacją instalacji sortowania zmierzają do znaczącego podwyższenia efektywności wysortowania na instalacji surowców przewidzianych do kierowania do recyklingu. Przewidywana zmiana instalacji jest zmianą przede wszystkim jakościową. Planowana moc po modernizacji pozostaje na obecnym poziomie tj. 8 400Mg/rok.
3) Centrum edukacyjno-szkoleniowe. W celu zwiększenia świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców obszaru objętego projektem planuję się stworzenie centrum edukacyjno-szkoleniowego w zakresie potrzeby i sposobów zapobiegania powstawaniu, minimalizacji wytwarzania odpadów, a także wykorzystania odpadów opakowaniowych, segregacji odpadów oraz korzyści i ułatwień dla mieszkańców w celu zachęty ich do minimalizacji odpadów oraz recyklingu i ponownego użycia surowców. Ponadto centrum będzie udzielać podstaw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym stanowi odpowiedź na wyzwania związane z ograniczonym dostępem do surowców naturalnych. W tym nowym podejściu gospodarczym wartość produktów i surowców jest zachowana tak długo, jak jest to możliwe, przy jednoczesnej minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów.
4) System teleinformatyczny do odpadów
Użytkowany ZSI zostanie rozbudowany o dodatkowe moduły, które będą się integrować z istniejącymi modułami. Wdrożenie zakłada integrację w pełnym zakresie funkcjonalnym z dotychczasowymi modułami użytkowanymi przez Zamawiającego. Dzięki zakupowi zostaną wdrożone poniższe moduły/obszary pracy:
? Biuro Obsługi Klienta,
? Analizy,
? Sprzedaż (w tym sprzedaż usług dodatkowych),
? Magazyn,
? Infrastruktura,
? Moduł Biling-Śmieci,
? Moduł Biling Odpady i Waga.

Planowany koszt Projektu: 49 672 443,48 zł 

Wartość dofinansowania ze środków UE: 26 682 962,37 zł