Szczegóły

Podpisanie umowy- rozbudowa sortowni i kompostowni ZZO

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

 

 ?Rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w formule ?zaprojektuj i wybuduj? oraz rozbudowę budynku administracyjnego na potrzeby socjalne w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III – RIPOK?
nr
POIS.02.02.00-00-0029/18

Część 1: Modernizacja instalacji sortowni w Zakładzie  Zagospodarowania  Odpadów w  Koszarówce w  formule  ?zaprojektuj i wybuduj?
Część 2: Budowa kompostowni  kontenerowej wraz  z placem  dojrzewania  kompostu w Zakładzie Zagospodarowania  Odpadów  w Koszarówce w  formule  ?zaprojektuj i wybuduj?

 

zawarł umowy z Wykonawcą:

DARTOM Skup Sawicki sp. j.
ul. Ekologiczna 1
15-673 Białystok

 

Umowy nr   9/RIPOK/2022; 10/RIPOK/2022  zostały podpisane w dniu 17.10.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

Przedmiotem umowy jest:

Część 1: Modernizacja instalacji sortowni w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w formule ?zaprojektuj i wybuduj?
a) wykonanie konstrukcji stalowych,
b) roboty montażu mechanicznego,
c) wykonanie zabezpieczenia ppoż, instalacji,
d) rozbudowa kabiny sortowniczej,
e) wykonanie wentylacji i klimatyzacji kabiny sortowniczej ,
f) instalacje elektryczne,
g) rozruch,
h) montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia ,
i) opracowanie dokumentacji projektowej,
j) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Część 2: Budowa kompostowni kontenerowej wraz z placem dojrzewania kompostu w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w formule ?zaprojektuj i wybuduj?
a) przygotowanie podłoża pod kompostownię kontenerową,
b) przygotowanie podłoża pod plac dojrzewania,
c) wykonanie placu dojrzewania wraz z ujęciem liniowym odcieków
d) montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
e) opracowanie dokumentacji projektowej,
f) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

 

Celem modernizacji instalacji sortowania oraz budowy dodatkowych instalacji jest zwiększenie odzysku frakcji materiałowych (surowcowych) wydzielanych ze strumienia zbieranych selektywnie odpadów komunalnych oraz odpadów zmieszanych. Rozbudowa instalacji jako cel pierwszoplanowy zakłada osiągnięcie przepustowości instalacji w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i jako zmieszane, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów remontowo-budowlanych oraz zmianę dotychczasowego systemu ręcznego sortowania na sortowanie z zastosowaniem sorterów automatycznych w tym optycznych.

 

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część 1: 19 926 000,00 zł brutto
Część 2: 7 355 400,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.