Szczegóły

PSZOK Goniądz

W dniu 17.03.2022 r. odbyły się oględziny placu robót budowlanych związanych z budową PSZOK Goniądz.
Inwestycja jest realizowana w ramach  projektu ?Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?
nr POIS.02.02.00-00-0001/17

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK powstał, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów. W Punkcie przyjmowane będą wyłącznie odpady, dostarczane przez mieszkańców Miasta i Gminy Goniądz.

Do PSZOK mieszkańcy Miasta i Gminy Goniądz będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone.

Odpady po uzyskaniu wielkości transportowych zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom zajmującymi się odzyskiem i recyklingiem odpadów.

 

Zakres robót budowlanych obejmował m.in.:

a) budowę wiaty do gromadzenia odpadów,
b) budowę placu manewrowego,
c) budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej,
d) budowę drogi dojazdowej
e) nasadzenie zieleni izolacyjnej,

f) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej

 

W wydarzeniu brali udział:

Inwestor: Prezes Zarządu BIOM Sp. z o.o. Mirosław Bałakier
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska

Inspektor Nadzoru: AJM INWEST Maciorowski Andrzej
Burmistrz Gminy i Miasta Goniądz: Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

 

 

Do pełnego zakończenia prac oraz oficjalnego otwarcia PSZOK-u pozostało wyposażenie placu w pojemniki i  kontenery na odpowiednie frakcje odpadów.

PSZOK zlokalizowany jest w  Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego na działce o nr geodezyjnym 1249, 1250/1. 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.