Miesiąc: luty 2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego – Zabiele

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

 

?Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych w ramach projektu
pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? RIPOK?

Część 3:  Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania rozbudowa budynku administracyjnego w Zabielu ? centrum edukacyjno ? szkoleniowe

 

zawarł umowę z Wykonawcą:

 

AJM INWEST Maciorowski Andrzej
ul. Pułaskiego 129/18
15-337 Białystok

 

Umowa nr    2/RIPOK/2022    została podpisana w dniu 24.02.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Przedmiotem umowy  jest:
wykonywanie  czynności polegających  na pełnieniu  nadzoru inwestorskiego, w postaci weryfikacji  prawidłowości , kompletności, zgodności z przepisami prawa i zasadami sztuki, nadzoru i zarządzania całością zadań mających za cel  realizację inwestycji.

 

Nadzór inwestorski obejmuje w szczególności:

 1. analizę merytoryczną dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności zawartej w niej dokumentów, uzgodnień, umów, pozwoleń i rysunków, za których dostarczenie odpowiedzialny jest Zamawiający,
 2. kontrolę obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów, kolejności robót, zastosowanych materiałów rozwiązań technicznych, a także inspekcji terenu budowy,
 3.  zidentyfikowanie potencjalnego ryzyka i problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i propozycja sposobów ich rozwiązania,
 4. nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania oraz kontrola nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i Specyfikacji Technicznych, warunków zawartych umów i SWZ,
 5. nadzorowanie wykonywania robót zamiennych i dodatkowych,
 6.  wydawanie poleceń Wykonawcom robót budowlanych odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości,
 7. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,
 8. wydawanie poleceń sporządzania przez Wykonawcę robót budowlanych wszelkich zmian rysunków w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwiązań,
 9. czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska,
 10. w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego,
 11. informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie ? z odpowiednim wyprzedzeniem ? o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie,
 12. dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 40 590,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Przeczytaj całość

Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego w Zabielu

 

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

 

?Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego w Zabielu ?centrum edukacyjno – szkoleniowe
w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III – RIPOK?

 

zawarł umowę z Wykonawcą:

SZAR-BUD SZCZEPAN SAWICKI, ul. Konstytucji 3 Maja 32, 19-110, Goniądz

 

Umowa nr  1/RIPOK/2022   została podpisana w dniu 23.02.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Zakres rzeczowy robót będzie obejmował w szczególności:

a) dobudowę klatki schodowej wraz z windą GMV HOME LIFT 10 na potrzeby komunikacji;
b) przebudowę istniejącej kotłowni poprzez wstawienie drzwi odporności ogniowej EI 30 EI 60 oraz zamontowanie instalacji solarnej na potrzeby cwu, zasobnik 300 L;
c) przebudowę z remontem parteru, pomieszczeń byłego budynku Szkolnego, w którym w poziomie parteru znajdują się sale konferencyjne, pomieszczenie gospodarcze, biuro Związku Komunalnego Biebrza, sanitariaty w tym dla niepełnosprawnych, z Sali konferencyjnej są bezpośrednie wyjścia na taras;
d) przebudowę z remontem  pomieszczeń 1 piętra- usytuowane są pokoje Prezesa i sekretariat, księgowość, administracja i Inwestycje, archiwum, pomieszczenie socjalne, magazynek oraz  sanitariaty dla pracowników;
e) przebudowę z remontem  pomieszczeń poddasza (do tej pory nieużytkowego) usytuowane będą pomieszczenia socjalne z aneksami kuchennymi;
f) ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
g) wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem w płaszczyźnie krokwi i jętek;
h) dostosowanie dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy GMV HOME LIFT 10;
i) wymiana instalacji c.o. i c.w.u.;
j) wykonanie zagospodarowania terenu (dojazdów, parkingów, placów, chodników i zieleni).

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 2 922 093,44 zł brutto

 

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Przeczytaj całość

Podpisanie umowy z Wykonawcą – PSZOK Nowinka i Knyszyn

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

 

?Budowa lub rozbudowa Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach: Knyszyn, Nowinka w formule ?zaprojektuj i wybuduj? w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III – PSZOKI?

zawarł umowy z Wykonawcą:

DARTOM SKUP, SAWICKI Sp. j., ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok

 

Umowy nr 14/PSZOKI/2022;  15/PSZOKI/2022  zostały podpisane w dniu 15.02.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno ? Użytkowym (zwanym dalej ?PFU?) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania dokumentacji projektowej,
2) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w szczególności uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę ,
3) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego,
4) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty umownej, wykonawca zaprojektuje i wykona w szczególności następujące roboty:

PSZOK w NOWINCE
1) zjazd z drogi gminnej
2) drogę dojazdową do terenu PSZOK,
3) ogrodzenie terenu PSZOK,
4) plac manewrowy,
5) zieleń dekoracyjną,
6) wiatę technologiczną do zbierania odpadów,
7) budynek administracyjno ? socjalny w technologii kontenerowej,
8) przyłącza elektroenergetyczne oraz przyłącza telekomunikacyjne, instalacja fotowoltaiczna,
9) przyłącza i sieci sanitarne

 

PSZOK w KNYSZYNIE
1) rozbiórka rampy najazdowej,
2) ogrodzenie terenu PSZOK,
3) zieleń dekoracyjną,
4) wiatę technologiczną do zbierania odpadów,
5) modernizację istniejących pomieszczeń do celów administracyjno ? socjalnych,
6) przyłącza elektroenergetyczne oraz przyłącza telekomunikacyjne, instalacja fotowoltaiczna ,
7) przyłącza i sieci sanitarne

 

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część I ? Nowinka: 978 465,00 zł brutto
Część II ? Knyszyn: 536 895,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

Przeczytaj całość

Podpisanie umowy z Wykonawcą – PSZOK Rajgród

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

?Rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rajgrodzie w formule ?zaprojektuj i wybuduj? w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?

 

w obecności Burmistrza Rajgrodu zawarł umowę z Wykonawcą:

DARTOM SKUP, SAWICKI Sp. j., ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok

 

Umowa nr 13/PSZOKI/2022 została podpisana w dniu 08.02.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno ? Użytkowym (zwanym dalej ?PFU?) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w szczególności uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę ,

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty umownej, wykonawca zaprojektuje i wykona w szczególności następujące roboty:

1) drogę dojazdową do PSZOK,
2) ogrodzenie terenu PSZOK,
3) zieleń dekoracyjną,
4) plac manewrowy,
5) wiatę technologiczną do zbierania odpadów,
6) budynek administracyjno ? socjalny w technologii kontenerowej,
7) przyłącza elektroenergetyczne oraz przyłącza telekomunikacyjne, instalacja fotowoltaiczna ,
8) przyłącza i sieci sanitarne

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 094 700,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Przeczytaj całość

Podpisanie umowy z Wykonawcą – MPSZOK Augustów i Koszarówka

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

?Budowa Międzygminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w miejscowościach: Augustów i Koszarówka w formule ?zaprojektuj i wybuduj? w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?

Część 1: Zaprojektowanie i budowa Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Augustowie

Część 2: Zaprojektowanie i budowa Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koszarówce

 

w obecności Burmistrza Augustowa zawarł umowy z Wykonawcą:

DARTOM SKUP, SAWICKI sp. j., ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok

 

Umowy nr 11/PSZOKI/2022;   12/PSZOKI/2022   zostały podpisane w dniu 08.02.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno ? Użytkowym (zwanym dalej ?PFU?) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w szczególności uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę ,

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty umownej, wykonawca zaprojektuje i wykona w szczególności następujące roboty:

Część 1: MPSZOK w Augustowie:
1) ogrodzenie terenu na długości nie mniejszej niż 219,81 m,
2) plac manewrowy od strony zachodniej o powierzchni nie mniejszej niż 734,53 m2,
3) plac manewrowy od strony wschodniej o powierzchni nie mniejszej niż 151,02 m2,
4) boksy technologiczne do kompletacji dostaw wysokotonażowych zebranych odpadów o powierzchni nie mniejszej niż 151,02 m2,
5) budynek administracyjno ? socjalny w technologii kontenerowej o powierzchni nie mniejszej niż 15,41 m2,
6) budynek kontenerowy do potrzeb prezentacji naprawionych przedmiotów i przekazywania ich innym osobom o powierzchni nie mniejszej niż 44,14 m2,
7) zieleń dekoracyjna na powierzchni nie mniejszej niż 246, 43 m2,
8) przyłącza elektroenergetyczne oraz przyłącza telekomunikacyjne, instalacja fotowoltaiczna ,
9) przyłącza i sieci sanitarne

Część 2: MPSZOK w Koszarówce:
1) rozbiórka budynku dawnej stróżówki na powierzchni nie mniejszej niż 81,70 m2,
2) demontaż bram wjazdowych, rozbiórka ogrodzenia na długości nie mniejszej niż 92,58 m,
3) wycinka i karczowanie drzew i krzewów,
4) posadowienie wagi najazdowej
5) ogrodzenie terenu MPSZOK na długości nie mniejszej niż 48,91 m wraz z 2 bramami wjazdowymi elektrycznymi o szer. 5 m
6) plac manewrowy,
7) zieleń dekoracyjna na powierzchni nie mniejszej niż 224,47 m2,
8) boksy technologiczne do kompletacji dostaw wysokotonażowych zebranych odpadów,
9) budynek administracyjno ? socjalny w technologii kontenerowej o powierzchni nie mniejszej niż 15,41 m2,
10) budynek kontenerowy do potrzeb prezentacji naprawionych przedmiotów i przekazywania ich innym osobom o powierzchni nie mniejszej niż 44,14 m2,
11) przyłącza elektroenergetyczne oraz przyłącza telekomunikacyjne, instalacja fotowoltaiczna ,
12) przyłącza i sieci sanitarne

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część 1:   2 530 110,00 zł brutto
Część 2:   2 388 660,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przeczytaj całość

Podpisanie umowy z Wykonawcą – PSZOK Suchowola

 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

?Budowa lub rozbudowa Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach: Knyszyn, Nowinka, Rajgród i Suchowola w formule ?zaprojektuj i wybuduj? w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?

Część 2: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Suchowoli

 

zawarł umowę z Wykonawcą tj. Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum – SATO Sp. z o.o. ul. Zielna 31W, 15-339, Białystok
Partner konsorcjum – KDBUD Sp. z o. o. , ul. Małyszówka 43, 16-200 Dąbrowa Białostocka

 

Umowa nr   7/PSZOKI/2022   została podpisana w dniu 31.01.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności zaprojektowanie i budowa wiaty technologicznej do gromadzenia odpadów o powierzchni nie mniejszej niż 103,45 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budynku administracyjno ? socjalnego w technologii kontenerowej o powierzchni nie mniejszej niż 15,41 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zjazd z drogi, ogrodzenie, plac manewrowy, przyłącza i sieci, instalacja fotowoltaiczna , zieleń dekoracyjna).

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 177 117,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przeczytaj całość

Podpisanie umowy z Wykonawcą- PSZOK Świerzbienie, Dąbrowa Białostocka, Dolistowo Stare

 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

?Budowa Międzygminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w miejscowościach: Świerzbienie, Augustów, Dąbrowa Białostocka, Dolistowo Stare, Koszarówka w formule ?zaprojektuj i wybuduj? w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?

Część 2: Zaprojektowanie i Budowa Międzygminnego Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych w Świerzbieniach

Część 3: Zaprojektowanie i budowa Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Białostockiej

Część 4: Zaprojektowanie i budowa Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dolistowie Starym

 

w obecności Burmistrza Dąbrowy Białostockiej oraz Wójta Gminy Jaświły

zawarł umowy z Wykonawcą tj. Konsorcjum firm :

Lider konsorcjum – SATO Sp. z o.o. ul. Zielna 31W, 15-339, Białystok
Partner konsorcjum – KDBUD Sp. z o. o. , ul. Małyszówka 43, 16-200 Dąbrowa Białostocka

 

Umowy nr:   8/PSZOKI/2022;     9/PSZOKI/2022;    10/PSZOKI/2022   zostały podpisane w dniu 31.01.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

Część 2-  zaprojektowanie i budowa wagi najazdowej, boksów technologicznych, placu manewrowego, przyłącza i sieci, instalacji fotowoltaicznej, modernizacja istniejących pomieszczeń, roboty rozbiórkowe, budowa podłoża pod posadowienie obiektów kontenerowych.

Część 3- zaprojektowanie i budowa zjazdu, drogi dojazdowej, placów manewrowych, boksów technologicznych, podłoża pod posadowienie obiektów kontenerowych, ogrodzenia, przyłącza i sieci, instalacji fotowoltaicznej, zieleni dekoracyjnej, wycinka drzew i krzewów.

Część 4 – zaprojektowanie i budowa zjazdu, drogi dojazdowej, ogrodzenia i bramy, wagi najazdowej, placów manewrowych, boksów technologicznych, hali garażowania pojazdów oraz obiektów demontażu i napraw, ścieżki edukacyjnej , ogrodzenia i bramy, podłoża pod posadowienie obiektów kontenerowych, , przyłącza i sieci, instalacji fotowoltaicznej, zieleni dekoracyjnej.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część 2: 2 401 677,00 zł brutto
Część 3: 2 679 624,21 zł brutto
Część 4: 4 375 758,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przeczytaj całość