Miesiąc: marzec 2022

PSZOK Goniądz

W dniu 17.03.2022 r. odbyły się oględziny placu robót budowlanych związanych z budową PSZOK Goniądz.
Inwestycja jest realizowana w ramach  projektu ?Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?
nr POIS.02.02.00-00-0001/17

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK powstał, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów. W Punkcie przyjmowane będą wyłącznie odpady, dostarczane przez mieszkańców Miasta i Gminy Goniądz.

Do PSZOK mieszkańcy Miasta i Gminy Goniądz będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone.

Odpady po uzyskaniu wielkości transportowych zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom zajmującymi się odzyskiem i recyklingiem odpadów.

 

Zakres robót budowlanych obejmował m.in.:

a) budowę wiaty do gromadzenia odpadów,
b) budowę placu manewrowego,
c) budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej,
d) budowę drogi dojazdowej
e) nasadzenie zieleni izolacyjnej,

f) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej

 

W wydarzeniu brali udział:

Inwestor: Prezes Zarządu BIOM Sp. z o.o. Mirosław Bałakier
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska

Inspektor Nadzoru: AJM INWEST Maciorowski Andrzej
Burmistrz Gminy i Miasta Goniądz: Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

 

 

Do pełnego zakończenia prac oraz oficjalnego otwarcia PSZOK-u pozostało wyposażenie placu w pojemniki i  kontenery na odpowiednie frakcje odpadów.

PSZOK zlokalizowany jest w  Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego na działce o nr geodezyjnym 1249, 1250/1. 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj całość

ZMIANA LOKALIZACJI BIURA ZARZĄDU

 

W związku z  rozpoczęciem przebudowy i rozbudowy budynku administracyjnego w Zabielu,
od dnia 07.03.2022 r. Biuro Zarządu ma swoją lokalizację w Zabiele 36 (Filia GOK).

Przeczytaj całość

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w Koszarówce i Dolistowie Starym

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

 

?Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych w ramach projektu
pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? RIPOK?

Część 1:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów  (ZZO) w Koszarówce.
Część 2:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w  Zakładzie  Recyklingu (ZR) w Dolistowie Starym

 

zawarł umowy z Wykonawcą:

SUEZ Consulting ? SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce,
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Umowy nr     3/RIPOK/2022;    4/RIPOK/2022   zostały podpisane w dniu 02.03.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Przedmiotem umowy  jest:
wykonywanie  czynności polegających  na pełnieniu  nadzoru inwestorskiego, w postaci weryfikacji  prawidłowości , kompletności, zgodności z przepisami prawa i zasadami sztuki, nadzoru i zarządzania całością zadań mających za cel  realizację inwestycji.

 

 

Nadzór inwestorski obejmuje w szczególności:

 1. analizę merytoryczną dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności zawartej w niej dokumentów, uzgodnień, umów, pozwoleń i rysunków, za których dostarczenie odpowiedzialny jest Zamawiający,

  2. kontrolę obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów, kolejności robót, zastosowanych materiałów rozwiązań technicznych, a także inspekcji terenu budowy,

  3. zidentyfikowanie potencjalnego ryzyka i problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i propozycja sposobów ich rozwiązania,

  4. nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania oraz kontrola nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i Specyfikacji Technicznych, warunków zawartych umów i SWZ,

  5. nadzorowanie wykonywania robót zamiennych i dodatkowych,

  6. wydawanie poleceń Wykonawcom robót budowlanych odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich, jakości,

  7. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,

  8. wydawanie poleceń sporządzania przez Wykonawcę robót budowlanych wszelkich zmian rysunków w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwiązań,

  9. czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska,

  10. w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego,

  11. informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie ? z odpowiednim wyprzedzeniem ? o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie,

  12. dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 – 281 670,00 zł brutto
Część 2 – 169 002,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

Przeczytaj całość