Miesiąc: czerwiec 2022

Podpisanie umowy – ZSI

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania

 Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), realizowanego w ramach projektu
pn. ?BIEBRZAŃSKI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI ? etap III ? RIPOK? 
 
nr POIS.02.02.00-00-0029/18


zawarł umowę z Wykonawcą:

 

UNISOFT Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

 

 

Umowa nr  6/RIPOK/2022  została podpisana w dniu 29.06.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) o dodatkowe moduły dziedzinowe.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) udzielenie licencji dla 8 użytkowników nazwanych na następujące moduły dziedzinowe ZSI:
         a) Biuro Obsługi Klienta,
         b) Analizy,
         c) Zakup i Sprzedaż,
         d) Magazyn,
         e) Infrastruktura,
         f) Moduł Biling-Śmieci,
         g) Moduł Biling Odpady i Waga.

2) Dostawa i instalacja ww. modułów dziedzinowych ZSI na serwerze i bazie danych Zamawiającego,
3) Wykonanie niezbędnych integracji,
4) Wdrożenie modułów dziedzinowych ZSI,
5) Przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi ww. modułów dziedzinowych ZSI,
6) Udzielenie 12 miesięcznej gwarancji jakości na ww. moduły dziedzinowe,
7) Świadczenie przez okres 12 miesięcy usług związanych z powdrożeniową opieką serwisową oraz aktualizacją modułów dziedzinowych ZSI.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 216 000,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

Przeczytaj całość

PSZOK JANÓW

 

W dniu 07.06.2022 r. nastąpiło odebranie przez BIOM Sp. z o.o. placu budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Gminie Janów.

Inwestycja jest realizowana w ramach  projektu ?Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?
nr POIS.02.02.00-00-0001/17

 

W wydarzeniu wzięli udział:
Inwestor: Prezes Zarządu BIOM Sp. z o.o. Mirosław Bałakier
Wykonawca: KDBUD Sp. z o.o.
Inspektor Nadzoru: AJM INWEST Maciorowski Andrzej
Wójt Gminy Janów: Jerzy Pogorzelski

 

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Janów będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak:
– przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna,
– zużyte opony,
– meble,
– gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów,
– farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich,
– świetlówki i baterie,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– termometry rtęciowe,
– popiół z palenisk domowych
– odpady zielone.

Odpady po uzyskaniu wielkości transportowych zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom zajmującymi się odzyskiem i recyklingiem odpadów.

 

Zakres rzeczowy robót obejmował w szczególności:
– budowę wiaty do gromadzenia odpadów,
– budowę placu manewrowego,
– budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej,
– nasadzenie zieleni izolacyjnej,
– wykonanie sieci kd i sieci energetycznej

 

Do pełnego zakończenia prac oraz oficjalnego otwarcia PSZOK-u pozostało wyposażenie placu w pojemniki i  kontenery na odpowiednie frakcje odpadów.

PSZOK zlokalizowany jest  na działce o nr geodezyjnym 71/1. 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Przeczytaj całość